Cửa hàng bột sắn dây thật nguyên chất

Đợt trước nhà e được biếu một ít bột sắn dây dùng,cả nhà uống thấy rất mát trong người nên muốn mua dùng dần,có cửa hàng nào bán bột chuyên nghiệp không ạ?

Asked on Tháng Tư 3, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

nhà mình xưa giờ toàn dùng bột bên này nè http://kentary.com/san-pham-bot-san-day-nguyen-chat-kentary/

Answered on Tháng Một 11, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.