Danh Sách Tổng HợpKhông có phản hồi

Top 9 Câu đố Tiếng Anh hài hước nhất

What is it?

What increases but never decreases? (Cái gì chỉ có tăng mà không giảm?)

What is it?

What has a head and a foot but no body? ( Cái gì có đầu và chân nhưng không có cơ thể?)

Keys:

  1. A shirt
  2. A bed
  3. A black-board
  4. A clock
  5. B is A’s daughter
  6. Your name
  7. Age
  8. The letter ” M”

How’s that possible?

A is the father of B, but B is not the son of A. How’s that possible? ( A là bố của B nhưng B không phải là con trai của A. Điều đó là như thế nào?)

What is it?

What comes twice in a moment, once in a minute but never in a hundred years?(Điều gì đến hai lần trong một khoảng khắc, một lần trong một phút nhưng không giờ trong một năm trăm?)

What is it?

What has three hands but only one face? ( Cái gì có 3 tay nhưng chỉ có 1 mặt?)

What is it?

What is black when it’s clean and white when it’s dirty? ( Cái gì màu đen khi nó sạch và màu trắng khi nó bẩn?)

What is it?

What belongs only to you but it is used more by others than by yourself? ( Cái gì chỉ thuộc về bạn nhưng lại được người khác sử dụng nhiều hơn bạn?) 

What is it?

What has a neck but no head? (Cái gì có cổ nhưng không có đầu?)

Be the first to post a comment.

Add a comment